Thaksin University - Computer - DreamSpark Premium
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 19 พ.ค.57 ถึงวันที่ 31 พ.ค.57
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ศูนย์ปฏิบัติการหลักสูตรพัฒนานิสิต (นอกชั้นเรียน) ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา มหาวิทยาลัยทักษิณ ประชาสัมพันธ์ปฏิทินกิจกรรมพัฒนานิสิตนอกชั้นเรียน สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๖
 
     
ตามที่มหาวิทยาลัยทักษิณได้กำหนดให้นิสิตทุกคนที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๒  ต้องเข้าร่วมกิจกรรมตามหลักสูตรพัฒนานิสิต (นอกชั้นเรียน)  ตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒  ซึ่งศูนย์ปฏิบัติการหลักสูตรพัฒนานิสิต (นอกชั้นเรียน) ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา มหาวิทยาลัยทักษิณ  ได้ดำเนินการจัดทำปฏิทินกิจกรรม ตามหลักสูตรพัฒนานิสิต (นอกชั้นเรียน) สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี  ประจำภาคเรียนฤดูร้อน  ปีการศึกษา ๒๕๕๒ เฉพาะผู้ที่สำเร็จการศึกษาในภาคเรียนดังกล่าว   จึงขอประชาสัมพันธ์ปฏิทินกิจกรรม ฯ เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูลปฏิทินการจัดกิจกรรมตามหลักสูตรพัฒนานิสิต (นอกชั้นเรียน)   สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี  ประจำภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๖ (มีนาคม - พฤษภาคม 2557)  เฉพาะผู้ที่จะสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนดังกล่าว