Thaksin University - Computer - DreamSpark Premium
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 19 พ.ค.57 ถึงวันที่ 30 มิ.ย.57
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : การจัดสรรที่พักอาศัยสำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2557 (ไตรมาส 2)
 
     
การจัดสรรที่พักอาศัยสำหรับบุคลากร ของมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ไตรมาสที 2

ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ ระบบหลักเกณฑ์วิธีการบริหารที่พักอาศัยสำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง พ.ศ. 2554

ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ ข้อปฏิบัติและวิธีการดำเนินการว่าด้วยการพักอาศัยสำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง พ.ศ.2554