Thaksin University - Computer - DreamSpark Premium
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 19 พ.ค.57 ถึงวันที่ 31 พ.ค.57
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : แผน/ปฏิทินการจัดกิจกรรมตามหลักสูตรพัฒนานิสิต (นอกชั้นเรียน) สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี วิทยาเขตสงขลา ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556 (มีนาคม - พฤษภาคม 2557) ***เฉพาะผู้ที่ต้องการสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนนี้เท่านั้น***
 
     
แผน/ปฏิทินการจัดกิจกรรมตามหลักสูตรพัฒนานิสิต (นอกชั้นเรียน) สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี วิทยาเขตสงขลา ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556 (มีนาคม - พฤษภาคม 2557) ***เฉพาะผู้ที่ต้องการสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนนี้เท่านั้น***