Thaksin University - Computer - DreamSpark Premium
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 19 พ.ค.57 ถึงวันที่ 31 พ.ค.57
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประกาศสภาวิชาการมหาวิทยาลัยทักษิณเรื่อง กําหนดปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี,ระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปีการศึกษา2557