Thaksin University - Computer - DreamSpark Premium
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 24 ก.ค.58 ถึงวันที่ 31 ส.ค.58
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ผลงานโครงการแข่งขันวาดภาพด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา2558
 
     

รางวัลชนะเลิศ

เด็กชายอภิชัย นาทุ่งนุ้ย โรงเรียนประชาวิทยา จังหวัดตรัง
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

เด็กหญิงเพชราภรณ์ บัวเนี้ยว โรงเรียนเทศบาล 1 (ถนนนครนอก) จังหวัดสงขลารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

เด็กหญิงณัฐชนันภัสสร์ เสนาชู โรงเรียนอนุบาลพัทลุง จังหวัดพัทลุงรางวัลชมเชย 2 รางวัล

1. เด็กหญิงรัตติกาล ตังสุรัตน์ โรงเรียนเทศบาลวัดด่านประชากร จังหวัดชุมพร
2. เด็กชายณภัทร สนิทมัจโร โรงเรียนกลับเพชรศึกษา จังหวัดสงขลา