TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  

   ภาพข่าวกิจกรรม  กลับหน้าหลัก
โครงการศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 5-8 มกราคม 2559
โครงการศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 5-8 มกราคม 2559
พิธีเปิดห้อง TSU STUDENT LOUNGE ณ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
โครงการศึกษาดูงานด้านระบบเครือข่าย ณ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ในวันที่ 6 สิงหาคม 2558
โครงการศึกษาดูงานด้านสื่อการเรียนการสอน ณ มหาวิทยาลัยเปิดสุโขทัยธรรมาธิราช ในวันที่ 6 สิงหาคม 2558
โครงการศึกษาดูงานด้าน data center ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 5 สิงหาคม 2558
กิจกรรม 5ส ขณะดำเนินการ ผลการตัดสิน Big Cleaning day และบุคลากรดีเด่นประจำปีการ 2558
โครงการแข่งขันวาดภาพด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา2558
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างและพัฒนาเว็บไซต์ ด้วย Joomla CMS
มหาวิทยาลัยทักษิณรับมอบรางวัลเกียรติคุณจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในฐานะ ๑ ใน ๑๕ สถาบันอุดมศึกษาที่เริ่มต้นและมีความพร้อมในการให้บริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตพื้นฐานที่รองรับ IPv6
กิจกรรม 5ส ก่อนดำเนินการ Before Big Cleaning day
นักเรียน ครู จากวิทยาลัยการอาชีพละงู ศึกษาดูงานสำนักคอมพิวเตอร์
โครงการสร้างความร่วมมือด้านผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
บุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตสงขลา ฝึกทบทวนแผนและซ้อมระงับอัคคีภัยในอาคาร
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบจัดการแผนปฏิบัติการ (e-Plan)
ค้นหา Mr. & Miss Green ICT 2014
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบการจัดการเรียนการสอน TSU Learning
โครงการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2557
โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการดำเนินงาน (e-Plan)
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการสำนักคอมฯและข้อตกลงร่วมก่อนการปฏิบัติงานของบุคลากร (TOR)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558


หน้าที่ :